Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Právne služby v oblasti:

Obchodné právo | Občianske právo | Konkurzné právo | Trestné právo | Rodinné právo | Pracovné právo

Ponuka právnych služieb
Zameriavame sa na komplexný právny servis – právne poradenstvo, zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánnmi verejnej správy a územnej samosprávy, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracovanie právnych rozborov a analýz predovšetkým v oblastiach obchodného, občianskeho, konkurzného, trestného, rodinného a pracovného práva.
Advokátska kancelária JUDr. Richarda Schwarza vykonáva odborné právne poradenstvo, právnu pomoc, zastupovanie klientov voči obchodným partnerom, zastupovanie v konaní pred súdmi a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych analýz, správa majetku klientov.
Advokátska kancelária vykonáva svoju odbornú činnosť v sporových a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov predovšetkým v týchto právnych odvetviach:
1. obchodné právo
• právo obchodných spoločností (zakladanie, zmeny a transformácie obchodných spoločností)
• likvidácie spoločností, vymaz spoločností z obchodného registra
• vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných)
• obchodné záväzkové právo (spisovanie zmlúv a podaní)
• sporové konania
2. občianske právo
• vymáhanie pohľadávok
• záväzkové právo
• zabezpečovanie záväzkov
• majetkové právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
• exekučné právo
• náhrada za škodu a bezdôvodné obohatenie
3. konkurzné právo
• príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu
• príprava návrhov na povolenie reštrukturalizácie
• zastupovanie v konkurznom konaní
• zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
• zastupovanie v konaní o oddĺžení
• zastupovanie v súdnych a iných konaniach
4. trestné právo
• podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
• obhajoba obvinených v prípravnom konaní
• obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní
• uplatňovanie nárokov poškodených
• zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
5. rodinné právo
• rozvodové konanie
• výživné
• zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov
• úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
6. pracovné právo
• vznik pracovného pomeru
• skončenie pracovného pomeru
• hmotná zodpovednosť zamestnanca
• zodpovednosť zamestnávateľa

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]