Osobný bankrot

Osobný bankrot

Základnou úlohou osobného bankrotu (oddlžovacieho konania) fyzickej osoby je zbavenie sa dlhov (oddlženie) dlžníka. Oddlženie dlžníka môže prebiehať dvoma spôsobmi a) oddlžením konkurzom, to v prípade ak dlžník  prenechá svoj majetok veriteľom (majetok nie je podmienkou) alebo b) oddlžením splátkovým kalendárom, a to v prípade ak si dlžník chce ponechať svoj majetok a veriteľom uhradí takto časť svojich záväzkov (dlhov). Dlžník sa môže domáhať procesu osobného bankrotu najčastejšie raz za desať rokov.
Základnou podmienkou pre podanie návrhu na osobný bankrot je prebiehajúce exekučné konanie alebo podobné vykonávacie konanie (napr. dražba, zrážky zo mzdy).
Popri oddlžení dlžníka je cieľom tohto procesu aj uspokojenie veriteľov dlžníka (ak je majetný), pričom veritelia sú uspokojovaní v zásade pomerne. Pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky ku sume všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov. Miera uspokojenia jedného veriteľa, teda závisí od hodnoty speňaženého majetku dlžníka (oddlženie konkurzom) resp. od uhradenej výšky splátok dlžníka (oddlženie splátkovým kalendárom) a od celkovej sumy všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov v oddlžení.

A. Oddlženie konkurzom
1. Návrh
Oddlženie konkurzom sa začína na návrh, ktorý podáva dlžník na príslušný súd. Návrh podáva dlžník, ktorý však musí byť do ustanovenia správcu zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom ustanoveným Centrom právnej pomoci. Prílohami návrhu sú životopis dlžníka s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam spriaznených osôb, zoznam majetku dlžníka, zoznam veriteľov, vyhlásenie o platobnej neschopnosti a potvrdenie o prebiehajúcom exekučnom konaní alebo podobnom vykonávacom konaní (napr. dražba, zrážky zo mzdy).
Spolu s návrhom je potrebné súdu uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu. Preddavok vo výške 500 Eur uhrádza súdu za dlžníka Centrum právnej pomoci.
2. Vyhlásenie konkurzu oddlžením
Súd na základe podaného návrhu v lehote 15 dní vyhlási konkurz oddlžením a zároveň súd rozhodne o zbavení dlžníka všetkých dlhov, ktoré zostanú neuspokojené po skončení konkurzu, čím súd oddlží dlžníka. Súd spoločne s vyhlásením konkurzu ustanoví dlžníkovi správcu, ktorý je povinný informovať veriteľov – fyzické osoby a niektoré právnické osoby o tom, že bol na dlžníka vyhlásení konkurz. Vyhlásenie konkurzu je publikované v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzného konania sa prebiehajúce exekučné konania a iné vykonávacie konania zastavujú.
3. Prihlasovanie pohľadávok a speňažovanie majetku
Po vyhlásení konkurzu sú všetci veriteľa oprávnený uplatniť svoje pohľadávky v konkurze, na základe čoho budú ich pohľadávky po speňažovaní majetku pomerne uspokojené (ak je dlžník majetný). Bez prihlásenia pohľadávok nie je možné pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu uspokojiť. Ak má dlžník majetok, správca realizuje speňažovanie jeho majetku. Do majetku dlžníka sa zahrnie všetok majetok, ktorý vlastnil v momente vyhlásenia konkurzu, prípadne aj iný majetok získaný správcom, nie však príjem dlžníka z obdobia po vyhlásení konkurzu, vylúčená je rovnako nepostihnuteľná hodnota obydlia (10.000 Eur). Po speňažení nasleduje pomerná úhrada pohľadávok veriteľom rozvrhom.
4. Ukončenie konkurzu
a) Po speňažení majetku dlžníka, správca zostaví rozvrh výťažku najskôr však do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca podľa rozvrhu uspokojí veriteľov prihlásených pohľadávok a následne oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
b) Ak správca počas konkurzného konania zistí, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu nákladov konkurzného konania, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
c) Ak správca zistí, že do konkurzného konania dlžníka sa neprihlásil v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu žiaden veriteľ resp. ak postavenie veriteľov ako účastníkov konania zaniklo, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

B. Splátkový kalendár
1. Návrh
Konanie sa začína podaním návrhu na určenie splátkového kalendára, ktorý podáva dlžník na príslušný súd. Návrh podáva dlžník, ktorý však musí byť do ustanovenia správcu zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom ustanoveným Centrom právnej pomoci. Prílohami návrhu sú životopis dlžníka s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam spriaznených osôb, zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov, prehľad príjmov a výdavkov za posledných päť rokov, prehľad očakávaných príjmov a výdavkov na budúcich päť rokov, posledných päť daňových priznaní (ak boli podané), vyhlásenie o platobnej neschopnosti, potvrdenie o prebiehajúcom exekučnom konaní alebo podobnom vykonávacom konaní (napr. dražba, zrážky zo mzdy), údaje o bankovom účte dlžníka, prípadne ďalšie prílohy.
2. Poskytnutie ochrany pred veriteľmi
Súd na základe podaného návrhu v lehote 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi. Súd zároveň vyzve dlžníka aby uhradil správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500 Eur. Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prebiehajúce exekučné konania a iné vykonávacie konania odkladajú.
3. Návrh splátkového kalendára
Správca do 45 dní od zaplatenia preddavku dlžníkom zostaví návrh splátkového kalendára pričom správca predovšetkým vychádza z príjmu dlžníka. Správca zostaví splátkový kalendár pre plnenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov na obdobie piatich rokov tak, aby splátky dlžníka nepresiahli rozdiel jeho predpokladaného príjmu a jeho nevyhnutných výdavkov (bývanie, životné potreby, vyživovacie povinnosti, výživné, plnenie nedotknutých pohľadávok). Suma celkového uspokojenia počas piatich rokov nesmie byť nižšia ako 30% z nezabezpečenej pohľadávky každého z veriteľov a zároveň toto uspokojenie musí byť aspoň o 10% vyššie, aké by bolo dosiahnuté pre veriteľov v konkurznom oddlžovacom konaní.
4. Ukončenie konania o splátkovom kalendári
a) Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a tým sa konanie končí, správca zároveň odporučí dlžníkovi domáhať sa zbavenia dlhov v konkurznom oddlžovacom konaní.
b) Ak pomery dlžníka umožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca oznámi v Obchodnom vestníku zostavenie splátkového kalendára. O prípadných námietkach veriteľov rozhodne súd uznesením, ktorým buď určí splátkový kalendár alebo konanie zastaví. Súd v uznesení, ktorým určí splátkový kalendár zároveň rozhodne o zbavení dlžníka všetkých dlhov, ktoré zostanú neuspokojené po splnení splátkového kalendára, čím súd oddlží dlžníka.

V prípade ak sa v nasledujúcich šiestich rokoch od vyhlásenia konkurzu oddlžením alebo od určenia splátkového kalendára preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer pre jeho oddlženie, môže súd na návrh veriteľa oddlženie zrušiť.