Ponuka možnosti reštrukturalizácie

Ponuka možnosti reštrukturalizácie

Dovoľte, aby sme Vás oslovili so stručným oboznámením sa s možnosťou reštrukturalizácie podnikateľských subjektov (ďalej „subjektov“).  Ponúkame Vám ozdravenie podnikateľského subjektu  formou reštrukturalizácie. Jej zmyslom je dať druhú šancu subjektu, ktorý je v zložitom období svojej existencie.

Zvlášť v dnešnej dobe sa často stáva, že subjekt sa dostane niekedy aj nie svojou vinou do platobnej neschopnosti, a tým aj do problémov.

Pri pretrvávajúcej platobnej neschopnosti hrozí subjektu, že bude zo strany veriteľov na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Konkurz v podstate vedie ku zániku podnikania predmetného subjektu a pre majiteľa alebo majiteľov nemá žiadny pozitívny význam, spravidla prichádzajú všetci pracovníci o zamestnanie, podnik sa likviduje, rozpredá sa majetok za minimálnu cenu a výťažnosť pre veriteľov je podstatne nižšia ako pri reštrukturalizácii.

V prípade, že subjekt je pomerne životaschopný, len sa z určitých dôvodov dostal do platobnej neschopnosti, bolo by ho škoda likvidovať formou konkurzu. V takýchto prípadoch zákon umožňuje reštrukturalizáciu. Cieľom reštrukturalizácie je „vyliečiť“ chorý subjekt a dosiahnuť jeho normálne fungovanie. Tento proces sa deje pod súdnou ochranou.

Reštrukturalizácia ako riešenie

Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka, vrátane zamestnanosti aj po skončení reštrukturalizácie.

Podstatou procesu reštrukturalizácie je teda zachovanie kontinuity výrobného i predajného procesu subjektu a dosiahnutie jeho ekonomickej stabilizácie cestou ozdravných opatrení, a to zákonom predpokladaným spôsobom a pod dohľadom súdu, správcu a veriteľov daného subjektu.

Reštrukturalizácia skrýva pod sebou ozdravný režim pre Vaše podnikanie, jeho revitalizáciu, znovunaštartovanie pri súčasnom zachovaní podstatnej časti prevádzky Vášho podnikania. Účelom reštrukturalizácie je i uspokojenie veriteľov v rozsahu, čase a spôsobom určenom reštrukturalizačným plánom.

Proces reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení poskytuje subjektom najvyššiu možnú mieru právnej ochrany pred veriteľmi podľa platného právneho poriadku SR a súčasne zabezpečuje právnu stabilitu pre aplikovanie pozitívnych ekonomických a sanačných opatrení. Uvedenými opatreniami je značné množstvo metód, ktoré sa používajú v reštrukturalizácii. Metódy sú rôzneho charakteru a povahy. Aplikujú sa napríklad odpustenia pohľadávok, predaje majetku, nové úvery a vstupy investorov.

Právna ochrana pred veriteľmi sa predovšetkým prejavuje tým, že pre pohľadávky, ktoré vznikli pred reštrukturalizáciou, nemôžu veritelia začať exekučné konania a konania o výkon rozhodnutia. Taktiež sa všetky začaté exekučné konania prerušujú. Rovnaké obmedzenia sa týkajú nakladania so založeným majetkom, kedy nie je možné začať výkon záložného práva. Uvedená skutočnosť má význam pre ochranu majetku, ktorý sa má používať na ďalšiu výrobu a taktiež sa eliminuje extrémny nárast pohľadávok veriteľov a nákladov exekútorov, ktoré neprimerane zvyšujú nominálne hodnoty pohľadávok.

Podstatné časti reštrukturalizácie sú:
• reštrukturalizačný posudok
• návrh na povolenie a povolenie reštrukturalizácie
• prihlasovanie pohľadávok
• schôdza veriteľov
• jednania s veriteľmi
• veriteľský výbor
• vypracovanie a schvaľovanie reštrukturalizačného plánu
• potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdom

Reštrukturalizačný posudok je kľúčový dokument v procese reštrukturalizácie. Oprávnený vyhotoviť ho je len správca vedený v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Na tvorbe posudku sa okrem nás správcov, zúčastňujú erudovaní ekonómovia a ekonomickí analytici, ktorí sa zaoberajú vypracovaním podkladov k reštrukturalizácii a sú odborným garantom pre odsúhlasenie vstupu subjektu do reštrukturalizácie. Tieto predpoklady sú nutné nielen pre vypracovanie kvalitného reštrukturalizačného posudku a následne reštrukturalizačného plánu, ale najmä pre uskutočnenie úspešnej reštrukturalizácie daného subjektu.

Ako správcovia sme riadne registrovaní Ministerstvom spravodlivosti SR a poskytujeme kompletnú agendu reštrukturalizácie subjektov.

Ak Vás tieto riadky oslovili, podrobnejšie informácie o reštrukturalizácii Vám zašleme na Vaše požiadanie.