Výhody a nevýhody reštrukturalizácie

Výhody reštrukturalizácie

• súdna ochrana dlžníka pred veriteľmi
• ozdravenie spoločnosti na základe odpustenia časti záväzkov (oddlženie)
• ochrana majetku (nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa prerušujú a následne zastavujú)
• poskytnutie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti
• ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesenímodmietne.
• dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách
• zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka
• zachovanie pracovných miest a pod.
• odblokovanie bankových účtov dlžníka
• nemožnosť započítať staré záväzky s novými záväzkamivzniknutými po začatí reštrukturalizácie ( spoločnosť staré záväzky po začatí reštrukturalizácie neplní, ale jej plniť musia)
• dozor správcu nad procesom reštrukturalizácie
• po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
• uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
• pomerné a postupné uspokojenie veriteľov (rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie)

Nevýhody reštrukturalizácie

• Počas reštrukturalizácie schvaľuje právne úkony dlžníka správca(okrem bežných právnych úkonov)
• V prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu je na spoločnosť vyhlásený konkurz (Možnosť nahradiť nesúhlas skupiny s reštrukturalizačným plánom súdnym rozhodnutím)
• V prípade neplnenia plánu voči veriteľovi ( ani po dodatočnej výzve)sa plán stáva právne neúčinným voči tomuto veriteľovi